Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Szervezeti működés, a felnőttképzési tevékenység megvalósulás | Oktatási és Szakértő Bt.

Szervezeti működés, a felnőttképzési tevékenység megvalósulás

Cég neve Oktatási és Szakértő Betéti Társaság
A Felnőttképzés engedély nyilvántartási száma E-000077/2014
Intézményi akkreditációs lajstromszám IA – 0478
Bt. beltag, – munkáltató Moravcsik Béláné
Bt. kültag – képzési igazgató Moravcsik Hajnalka
Az Intézmény működési területe,- Telephelyei a (MIKK) dokumentum készítés idejéig Jász-Nagykun-Szolnok (cégbejegyzés és székhely megyéje), valamint Heves-, Nógrád-, Békés-, Pest megyék és a Főváros. ( Az esetleges módosítást a cégkivonat rögzíti)
 

Az intézményi működés jogi alapja, átláthatósága

Akkreditált Intézményünk felnőttképzési tevékenysége folytatására kérelmet nyújtott be az illetékes Hatósághoz, és az engedélyezési eljárás, szakértői szemle lebonyolítása után, 2014.01.06-án E-000077/2014 számon- határozatlan időre nyilvántartásba vették Intézményünket. A felnőttképzés engedélyezési eljárásának célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény, képzési tevékenységét a hatályos felnőttképzési törvényben, és a tv. alapján kiadott egyéb jogszabályokban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. Intézményünk működésének 28 éve alatt az OKJ- szerinti képzések szervezése dominált, – ezért az új engedélyezési eljárás első évében elkezdtük a szakmai képzések nyilvántartásba vételét, – és 2015-ben- partneri igények szerinti sorrendben – havonta dolgozzuk ki, és küldjük el minősítésre a régi és új Képzési Programjainkat.

2020-tól már az új felnőttképzési tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó jogszabályoknak megfelelve (B/2020/002180 nyilvántartási számon és E/2020/000224 számú engedéllyel) indítjuk képzéseinket.

 

A felnőttképzési tevékenységünk célja, célcsoportja, – partnerei

A felnőttképzési tevékenység: olyan „rendszeresen” végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amelyben a résztvevők nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A felnőttképzési szerződés megkötésével képzési jogviszony jön létre a képzésben résztvevő személy és a képzést végző szervezetünk között. A felnőttképzésben „rendszeresnek” az a képzés tekinthető, amely folyamatos, ill. egy éven belül ismétlődik. Képzési tevékenységünk célja: felnőttek körében szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés. A felnőttképzésünk célja szerint: – szakmai vagy általános célú képzés, valamint nyelvi képzés

 • a szakmai képzéseink: szakma, szakképesítés megszerzésére szerveződik. Ez többségében OKJ- szerinti képzés, de vállalatok igénye szerint „akkreditáltattunk”- minősíttettünk un.„ B” „- államilag támogatott, „egy” munkaterület végzéséhez szükséges szakmai ismeret és kompetencia megszerzésére irányuló képzési programokat is,
 • az általános célú képzés az általános műveltség bővítésére irányul,
 • a nyelvi képzés, az idegennyelv-tanulás, a szakmai képzés keretein belül valósul meg (az ide vonatkozó jogszabály, – a szakmai és vizsgakövetelmények -SZVK-szerint ).
 • hatósági gépkezelői szaktanfolyamok szervezése (Targonca és szállítógép kezelői, Emelő- és rakodógép kezelői) az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott engedéllyel és a KAV -val kötött megállapodással

A képzési programok célcsoportjai

 • az egészségügyben, szociális ellátásban, oktatást-nevelést végző alkalmazottak és köztisztviselők
 • szolgáltatási szférában szakképesítés nélkül dolgozók, vagy pályamódosítók
 • a gazdasági szférában, vállalatoknál szakképzettség nélküli munkavállalók, pályamódosítók,- valamint aktuális kompetencia szerzés (un. « 55 » felsőfokú képzési szintű) ráképzések,
 • pályakezdők
 • alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetben lévő vagy csökkent munkaképességű személyek, – akiknek a képzés a munkavállalás és a társadalmi integráció terén az esélyjavítást szolgálja
 • egyéni, családi motiváció miatt a szakmai képzés iránt érdeklődő emberek
 • átképzés-, továbbképzés célú « un. ráépülés » képzésre jelentkezők.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységünk, szolgáltatásunk

Célja: a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítése, a képzés hatékonyságának javítása

 • a szakmatanulás, munkavállalás elősegítése, motiválása.

A beiskolázott tanulók körében képzésinduláskor – egyedi igény szerint- szervezett, ingyenes felnőttképzést kiegészítő tevékenységünk, – képzési   programjaink:

 • Előzetes tudásmérés, – és képzési szükséglet felmérése, – képzési tanácsadás
 • Pályaorientáció,
 • Tanulás tanulása,
 • Álláskeresési technikák
 • Környezetfenntarthatósági ismeretek
 • Reintegráló-, munkahely megszerzésére és megtartására felkészítő – tréning.

Felnőttképző Intézményünk  Partnerei

 • képzésben résztvevők
 • munkáltatók
 • település önkormányzatok
 • gyakorlóhelyként funkcionáló munkahelyek, munkáltatók , szervezetek
 • vizsgaközpontok
 • képzési projektirodák,
 • állami – nemzeti – felnőttképzési szervek, intézmények, hatóságok,
 • képzési szakirány szerinti kamarák,
 • munkaügyi kormányhivatalok
 • szakképző intézmények
 • a képzési szakirány szerinti főiskolák, egyetemek
 • beszállítók (könyvesbolt, infrastruktúra fejlesztők,- a tárgyi feltételek biztosításában közreműködő szerződéses partnerek, tulajdonosok, stb.

Képzési módszereink

Képzései programjaink, csoportjaink: hirdetés, szórólapok, közbeszerzési eljárás, állami- uniós projektekhez kapcsolódó képzési ajánlattételi felhívásra sikeres pályázat útján, vagy egyének, intézmények, vállalatok megkeresése alapján szerveződnek.

A képzésszervezés hatékonyságát befolyásoló erősségeink

 • a jól képzett, erkölcsileg és anyagilag is motivált humánerőforrás, a vezetők nagy szakmai, innovációs – tantervfejlesztési – tapasztalata
 • valamint ismertségünk, – elismertségünk.

Intézményünk hatékony, korszerű képzési módszerekkel és nagy szakmai tudással szervezi meg az induló képzéseit. A képzési feltételek megteremtését komplexen kezeli.

Intézményünk egyaránt fontosnak tartja

 • a hatályos jogszabályok, a szakképzési-és szakmai vizsgakövetelmények alapján kidolgozott – célcsoportra adaptált – tantervkészítést, és tananyagfejlesztést,
 • az adott szakmacsoportban, szakmájukban elismert, szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók – szakértők, vizsgaelnökök, intézményvezetők, esetenként főiskolai tanárok, doktoranduszok – bevonásával elméleti szakanyag és projektoron kivetíthető gyakorlati szituációs feladatok kidolgozását,- portfóliós mappa, ill. más aktuális, tanulási segédeszközök, tesztek, formanyomtatványok   a képzésben résztvevők rendelkezésére bocsájtását,
 • a képzéseken a képzésben résztvevők „ énképének „ önkontrolljának, motivációjának, sikerorientált beállítódásának, aktivitásának, problémaérzékenységének fejlesztését ugyanolyan fontosnak tartja, mint a lexikális ill. szakmai ismeretanyag elsajátítását,- valamint a ismeret változatos körülmények közötti alkalmazását,
 • a Menedzsment és a munkaviszonyban álló Munkatársak koordináló tevékenysége mellett, – minden képzési helyszínen- biztosított az ügyfélszolgálat, és olyan tanfolyamvezető alkalmazása, aki a helyszínen napi kapcsolatban van a képzésben résztvevőkkel, és információt áramoltat a képző és a képzésben résztvevők között.

Képzéseinken hangsúlyt kap

 • a pályaorientáció, a pályaismeret, – és a minőségi munkához szükséges testi (állóképesség ), szellemi-és szociális alkalmasság erősítése,
 • a szerepértelmezés, – az adott munkakörnyezetben a kompetencia határok megismertetése,- és az etikus-,biztonságos-, környezettudatos szemléletmód formálása,
 • a sikerorientált beállítódás, az önmenedzselési képesség erősítése,
 • a minőségi munkavégzés és az önfejlesztés , valamint a hatékony, adekvát ( az adott helyzethez igazodó) kommunikáció összefüggésének felismertetése.

Képző intézményünkben az oktatók folyamatos visszajelzést adnak a képzésben résztvevők előrehaladásáról, aktivitásáról, ill. az egyéni tanulási módszerek hatékonyságáról, – de az adott szakmához kapcsolódó lexikális és a gyakorlati ismeret számonkérését nem sürgeti. Időt adunk a képzésben résztvevőnek arra, hogy a képzési anyag ismeretrendszerré                     „álljon össze a fejében„. Fontosnak tartjuk, hogy már az első „un. modulzáró vizsgákon” sikerélményhez jusson minden résztvevő, – pozitív legyen az énképe, – elhiggye, hogy képes a szakma magas szintű elsajátítására, gyakorlására, – és ezáltal motiválttá váljon az egyre jobb teljesítményre. Képző intézményünk ezekkel a módszerekkel ért el – tízezer feletti létszámnál – 4.5 feletti vizsgaátlagot, és azt, hogy a Munkaügyi Központokkal együtt indított OKJ képzéseinken a résztvevők munkába állása, elhelyezkedési aránya jobb mint az országos átlag. Pl. a 2014-ben Salgótarjánban a TÁMOP- projekt keretében indított két Mentőápoló csoport közül , a munkahellyel nem rendelkezők 80 %-a dolgozott már a szakmájában. Ugyanitt a Gyakorló ápolók és a Szociális gondozó és ápolók kb. 70 %-a helyezkedett el, de a Heves megyei Munkaügyi Projektekben kiképzettek elhelyezkedési arányszáma is hasonló. A képzéseinken végzettek „állandó alkalmazása” azonban nálunk sem mutat ilyen magas százalékot, mivel a munkáltatók többsége nincs abban a helyzetben, hogy az alkalmazási támogatás megszűnése után is alkalmazzon minden pályakezdőt.