Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Nevelőszülő | Oktatási és Szakértő Bt.

Nevelőszülő

OKJ 32 761 01

Engedélyszám: E-000077/2014/A024           Óraszám: 500 óra ( elmélet 45%; gyakorlat 55% )

 

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint

Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi XXXI. tv. 54. § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:
 • Gyermekellátási alapfeladatokat lát el.
 • Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására.
 • Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását.
 • A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását.
 • Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére.
 • Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján.
 • Dokumentációs feladatokat lát el.
 • Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető, munkakörök, foglalkozások
3314 Hivatásos nevelőszülő nevelőszülő

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:
10557–12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
10532–12 A családi környezet felkészítésének feladatai
10533–12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
10534–12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
10535–12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10536–12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
11497–12 Foglalkoztatás I.
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:
 •  Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.
 •  A teljes képzési idő minimum 15%–át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%–a) igazolása

 

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE
10557–12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai szóbeli, gyakorlati
10532–12 A családi környezet felkészítésének feladatai szóbeli
10533–12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai szóbeli
10534–12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai írásbeli
10535–12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai írásbeli
10536–12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai írásbeli
11497–12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:
Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat bemutatása az értékelésben szereplő kérdések megválaszolásával.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A portfólió jellegű záródolgozat a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.
 • A jelölt ezt a korábban elkészített és értékelt portfolió jellegű záródolgozatot bemutatja és a feltett kérdéseket megválaszolja.
 • A vizsgafeladat időtartama:  20 perc (felkészülési idő: nincs)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  25 %

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése:  A nevelőszülői tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák, a 11497–12, 11499–12, 11500–12 modulok kivételével.
 • A vizsgafeladat időtartama:   180 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  40 %

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:  A szociális gondozás dilemmái.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján központi tételsor szerint
 • A vizsgafeladat időtartama:   30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  35  %