Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Minőségügyi rendszer | Oktatási és Szakértő Bt.

Minőségügyi rendszer

MINŐSÉGPOLITIKÁNK, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK

Intézményünk a felnőttképzési tevékenység minőségének folyamatos javítása céljábólaz eddigi értékekre építve – a hatályos 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 2.§ (1) pontjában meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet, melynek során a Menedzsment:

 • átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakított ki a képzési tevékenység minőségének biztosítása érdekében;
 • formális belső mechanizmusokat alakított ki a képzési programok indítására jóváhagyására, követésére és rendszeres belső értékelésére,
 • eljárásokat alakított ki az oktatók rendelkezésre állására, – folyamatos továbbképzésük és minősítésük megvalósulására,
 • gondoskodik a képzési tevékenység hatékonyságát biztosító információk gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról, – és a képzéshez kapcsolódó minőségcélok megvalósulását közzé teszi,
 • a felnőttképzési hatóság információs rendszerében elvégzi jelentési kötelezettségét, közzé teszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi mutatókat, indikátorokat:

Az intézményvezetés minden szakmai képzésére vonatkozóan kitűzi a képzés megvalósulásra,- a „beiskolázottak lemorzsolódásra”, – a szakmai vizsgaeredményre, valamint a képzésben résztvevők elégedettségére vonatkozó minőségi célokat, – és a képzés befejezésekor – az információs rendszeren keresztül – az értékelést eljuttatja a Felnőttképzési Hatósághoz.

2015-ben a képzésmegvalósuláshoz kapcsolódó jellemző minőségcélok

 • az induló OKJ szerinti és minősített egyéb szakmai képzések esetében a Intézmény sikernek tekinti, ha   a csoportokban az „un lemorzsolódási arány” nem haladja meg „átlagba” az 1 főt,
 • célunk, hogy az induló csoportok vizsgaeredményének átlaga elérje az eddigi szinten, – azaz 4-es fölötti legyen,
 • a képzésben résztvevők körében a képzés befejezésekor megvalósított elégedettség mérés eredménye a 10-es skálán haladja meg a 7-es szintet.

Minőségbiztosítási rendszerünkben az alábbiakban felsorolt tartalmak dominánsak

 • A minőségpolitikára vonatkozó dokumentum, mely tartalmazza:
 • a képzések minőségre vonatkozó intézményi stratégiát,
 • az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét,
 • a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába,
 • a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének, felülvizsgálatának, értékelésének módját;

AZ OKTATÁSI ÉS SZAKÉRTŐ BT. FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNY MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

RENDSZERE, ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

( Minőségbiztosítási dokumentum )

1. Az alábbiakban felvázolt Minőségbiztosítási rendszerünk jól tükrözi a tudatos, folyamatosan kontrollált képzésszervezést, a képző minőségi munkavégzésre törekvését.

Célja: azoknak az intézményi folyamatoknak, ill. a folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásának kijelölése, melyek a képzésben résztvevő felnőttek elvárásainak megfelelnek, és az intézmény Minőségpolitikájával összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek,- ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, – tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is.

2. RENDSZER ÁBRA

A felnőttképzés minőségirányítási rendszere ( a rendszer folyamatai közötti kölcsönhatás )

minosegiranyitas_abra

KÉPZÉSMEGVALÓSULÁS

A képzésekkel összefüggő, jellemző statisztikai és minőségi mutatói

Az elmúlt 18 év alatt felnőttképző intézményünk ismertté, elismertté vált. Képzéseinken résztvevő kb. 12.000 fő:

 • 25 %- a akkreditált „kreditpontos „ továbbképzéseinken, kompetencia fejlesztő képzést végzett.
  • Kb. 500 fő a Vezetésfejlesztés, menedzselés, – 300-400 fő Pályaorientáció, és kb. ugyanennyien végeztek a Gazdasági és igazgatási képesítések (Stressz és konfliktusmenedzsment) tréningen. Emellett jellemző képzés volt még a Változásmenedzselés, Munkahelyi protokollt, és az Intézményi minőségügyei rendszer, stb. témájú képzések, tréningek indítása is.
 • A 20 felsőfokú, és emeltszintű, OKJ szerinti szakmai képzéseinken kb. 7 ezer fő végzett, – 4.5 feletti vizsgaeredménnyel. A beiskolázottak többsége munkahellyel rendelkezett, – a munkavégzéshez szükséges szakképesítés megszerzését a munkáltatók állami keretösszegből finanszírozták.

Kb. 3.500 jelentkező szerzett intézményünkben középfokú OKJ-szerinti bizonyítványt.

A képzésben résztvevők 70 %-át a Település Önkormányzatok, munkáltatók iskolázták be „un. munkahelymegtartó állami támogatással”- és kb. 30 % -ot a Munkaügyi Hivatalok támogattak, „finanszíroztak” munkaerőpiaci uniós forrásokból.