Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Minőségpolitikánk | Oktatási és Szakértő Bt.

Minőségpolitikánk

Home Minőségpolitikánk

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az Oktatási és Szakértő Bt. – felnőttképző intézményünk – elkötelezett a jogszabályi rendelkezések teljesítésében, összhangban az oktatás- képzés etikai kódexével. A Társaság Minőségirányítási rendszerét a hatályos jogszabályi előírások szerint működteti, követi a változásokat és ezeket alkalmazza folyamatainak működtetése, illetve tervdokumentumainak elkészítése során, –  kinyilvánítja elkötelezettségét a  felnőttképzés  magas színvonalú teljesítése mellett.

A felnőttképzés általános célja: hogy az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak,- eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába,- a felnőttkori tanulás, képzés révén az életvitel minősége javuljon, – sikeresek legyenek életük során.  Felnőttképző intézményünk működésének 19 éve alatt az előzőekben megfogalmazott társadalmi cél köré építkezve tűzte ki és valósította meg stratégiai céljait, és vált  a szakmában ismert,  elismert intézménnyé.

A minőségére vonatkozó intézményi stratégiánk kiterjed az intézmény szervezeti egységei- és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségére, a képzésben résztvevők  aktivizálására, motiválására, valamint  a minőségpolitika, minőségbiztosítás megvalósulás figyelemmel kísérésére és felülvizsgálatának módjára.

Az Oktatási és Szakértő Bt. a képzési és a szakértői tevékenységében is  kezdettől elkötelezte magát a minőségi munka mellett, és a minőségi munkát a fennmaradás zálogának tekinti.

Minőségen a küldetésünk, jövőképünk hatékony és eredményes megvalósítását értjük, amely mérhető és kimutatható a munkatársak és a szolgáltatásainkat igénybe vevő partnereink (felnőttképzésben résztvevők, oktatók, munkáltatók, vizsgaszervezők)  elégedettségében, valamint a stratégiai célok és a működési eredmények egymáshoz közelítésében.

A presztizs/profit – működés, struktúra, tartalmi munka, menedzselés területén az eddig elért kimagaslóan jó eredmény, a magas szintű intézményi vezetéssel, naprakész ismereteket biztosító hatékony önképzésükkel, a vezetők piaci szemléletével, folyamatos intézményi ellenőrzéssel-értékeléssel, minőséget befolyásoló hátráltató tényezők elemzésével, megszüntetésével, illetve a  folyamatos fejlesztéssel magyarázható.

 Az Oktatási és Szakértő Bt. felnőttképző intézmény stratégiai célja, – alapvető törekvése:

 • a partnerei teljes körű, mind színvonalasabb kiszolgálása, – a képzéseinken a résztvevők képessé tétele önkontrollra, a személyiségüket érintő döntések meghozatalára, mély szakmai ismeretek elsajátítására, és  elméleti ismeret gyakorlati alkalmazására,- a  munkaerő-piac átlátására, önmenedzselésre,
 • a fenti cél eléréséhez az Intézményben korszerű képzési kínálat, és a legideálisabb felnőttképzési szolgáltatás, ügyfélszolgálat, vm. egyéb tájékoztató tevékenység aktualizálása, –  a felnőttképzésben dolgozók és a képzéseken résztvevők számára hatékony munkavégzést segítő környezet kialakítása, ideális tanulási- és munkakörnyezet biztosítása,
 • a fentiek eredményeként a felnőttképzéssel összefüggő tevékenységünkben a piaci részesedés növelése, ,- ezáltal a versenytársak között  szakmai és piaci előnyszerzés.

Vállaljuk, hogy valamennyi partnerünk igényeit és elégedettségét figyelembe véve kiépítjük, – folyamatosan szervezzük, fejlesztjük felnőttképzéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységünket, – eljárási rendet alakítunk ki és szabályozzuk működésünket, működtetjük minőségirányítási rendszerünket.

Minőségbiztosítási alapelvünk, hogy

 • felnőttképző intézmény minden szakmai- és technikai munkatársa felnőttképzési feladatainak teljesítése során kötelezettséget vállal a felnőttképzési követelmények betartására, – a tárgyi-személyi feltételek biztosítására, – a  felnőttképzési szolgáltatások, az ügyfélszolgálat tökéletesítésére,
 • célunk a még korszerűbb, hatékonyabb működés érdekében, belső-külső továbbképzéseken szerzett tapasztalatokkal a vezetés menedzselési-, felnőttképzési képességének, szakértői tevékenységének növelése, és jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes oktatói kör biztosítása.

Garanciái a felnőttképzés  munkaerőpiaci igények szerinti, minőségi munka megvalósulásának: 

 • a vezetők elkötelezettsége, tervszerű, szakszerű munkája,
 • a minőségpolitikánk megvalósításának folyamatos figyelemmel kisérése és felülvizsgálata
 • eljárások kidolgozása az oktatók folyamatos továbbképzésére és minősítésére,
 • az oktatók és a képzésben résztvevők szakmai – anyagi motivációjának erősítése, – bevonásuk a minőségbiztosítás megvalósításába és a működési feltételek folyamatos fejlesztése.

A Társaságunk a felnőttképzési tevékenységét – a szakértői tevékenység mellett – az alábbiak szerint bővíti:

 • állam által elismert, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésekkel,
 • támogatott egyéb szakmai képzésekkel ( munkaerőpiaci igény szerint )
 • emellett szervezi, fejleszti a felnőttképzést kiegészítő tevékenységét.

A tartalmi munka korszerűsítéséhez konkrét feladatként képzési programok kidolgozását vállalja, és a hatályos felnőttképzési törvény irányelvei szerint formálja képzési rendszerért, szabályozza működését,- a korszerűsítéshez kidolgozza a képzési tevékenység módszertanát, eljárási rendjét, és ehhez alakítja ügyvitelét, dokumentációját.

A Felnőttképzés jogszabályi környezetváltozás folyományaképpen a Társaság képviseletére jogosult vezetők:
a Társaság akkreditált Felnőttképzési Intézmény státuszuknál fogva, már 2013. decemberében eljárást dolgoztak ki, és elindították a kérelmet a Hatóság felé, az akkreditációt felváltó felnőttképzési működési engedély megszerzésére, – valamint a képzési programjaink ( a hatályos programkövetelmények szerinti ) külső szakértői minősítési eljárásának lebonyolítására. 2014. első negyedévében,  az addig benyújtott Képzési Programokat a Hatóság nyilvántartásba vette, – és engedélyezte, hogy Intézményünk  határozatlan ideig  folytassa felnőttképzési tevékenységét.
A hatóság által nyilvántartott Felnőttképző Intézményünk az új felnőttképzési jogszabályokban meghatározott felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer alapelvei szerint kidolgozta, és 2014. szeptember 1-től elkezdte minőségügyi rendszerének felépítését és működtetését.