Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Kisgyermekgondozó, -nevelő | Oktatási és Szakértő Bt.

Kisgyermekgondozó, -nevelő

OKJ 54 761 02

Nyilvántartási szám: E-000077/2014/A021

Évfolyamok száma: 2

Óraszám: 1300-1560 óra

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:-
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Elméleti képzési idő aránya: 60%
 • Gyakorlati idő aránya: 40%

Szintvizsga:

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • – 5 évfolyamos képzés esetén 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • – 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)

3.1.2.

2432

Csecsemő és kisgyermeknevelő, Gyermekgondozó,- nevelő

3.1.3.

óvodapedagógus Kisgyermeknevelő

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
 3.1.2.  2432  Csecsemő és kisgyermeknevelő,  Gyermekgondozó,- nevelő
 3.1.3.  óvodapedagógus  Kisgyermeknevelő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
 • – átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét,
 • – a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
 • – szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
 • – alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
 • – mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően,
 • – közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
 • – a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
 • – a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,
 • – alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
 • – segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
 • – enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
 • – a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
 • – felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,
 • – felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,
 • – a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
 • – munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,
 • – a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
 • – ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.

 

Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés

3.3.4.

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens azonos ágazat

3.3.5.

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő azonos ágazat

3.3.6.

54 762 02

Szociális asszisztens azonos ágazat

3.3.7.

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló azonos ágazat

3.3.8.

54 762 03

Szociális szakgondozó azonos ágazat

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

4.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

4.5.

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

4.6.

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

4.7.

10529-16

A napközbeni gyermekellátás feladatai

4.8.

10530-16

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

4.9.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.10.

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
Előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 • – A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8-10 oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12-es betűnagyság 1,5 sortávolság, sorkizárt.
 • – Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldal terjedelmű napló előzetes leadása.
 • – A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.
 • – A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • – Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

 • – Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 • – A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8-10 oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12-es betűnagyság 1,5 sortávolság.
 • – Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldal terjedelmű napló előzetes leadása.
 • – A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.
 • – A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • – A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

5.2.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati

5.2.5.

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és
alapelvek
gyakorlati

5.2.6.

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti
feladatok
írásbeli

5.2.7.

10529-16

A napközbeni gyermekellátás feladatai írásbeli, szóbeli

5.2.8.

10530-16

A napközbeni gyermekellátás
dokumentációs feladatai
gyakorlati

5.2.9.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli

5.2.10.

11499-12

Foglalkoztatás II. írásbeli

 

 • Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő-gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban.
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás helyzetei

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A napközbeni gyermekellátás helyzeteinek, dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján, központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsájtási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.

A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A szakmai gyakorlatok helyszíne kizárólag olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely legalább 5 gyermekcsoporttal működik és legalább 1 fő szakember a pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

Egyebek:

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely csak olyan, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg, mellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban!

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Bölcsődék Egyesülete