Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Gyógypedagógiai segítő munkatárs | Oktatási és Szakértő Bt.

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

OKJ 54 140 01

gyogypedagogiai-munkatars

Engedélyszám: E-000077/2014/A007
Óraszám: 900 óra (elmélet 60%, gyakorlat 40%)

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

 Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

 

azonosító száma megnevezése
11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465-16 Általános gyógypedagógiai feladatok
11466-16 Speciális gyógypedagógiai feladatok
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • A hatályos SZVK 5.2. alpontjában előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga, és eredményességét igazoló dokumentum megléte.

      A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok: írásbeli
 • 11465-16 Általános gyógypedagógiai feladatok: írásbeli
 • 11466-16 Speciális gyógypedagógiai feladatok: írásbeli
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.: írásbeli
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.: írásbeli
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság: írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető

 • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.
 • Előzetesen elkészített esettanulmány leadása, legkésőbb az írás vizsgát megelőzően 30 nappal.

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:    

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulmány bemutatása. A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait. Az elkészített esettanulmányt, 1 példányban a vizsgázó az írásbeli vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal leadja a képző intézménynek/iskolának.
 • A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázó az általa elkészített esettanulmányt megkapja, és az esettanulmány ismertetése alatt használhatja.
 • Az esettanulmány tartalmi és formai követelményeit lásd. a 7. EGYEBEK fejezetben
 • A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok:

 • a   11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok,
 • az 11465–16 Általános gyógypedagógiai feladatok,
 • és a 11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.

A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételei. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a „nevezze meg”, „definiálja”, „jellemezze”, „sorolja fel”, „állítsa sorrendbe”,

„osztályozza”, „hasonlítsa össze”, „csoportosítsa”, „értelmezze”, „magyarázza meg”……stb. típusú

instrukciókat tartalmazzák.

 • A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.
 • A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről.
 • A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

 

 • A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 1. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
 2. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –