Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése | Oktatási és Szakértő Bt.

Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése

A képzés általános célja:

 • ismereteket szerezzen az integrációs nehézségek társadalmi- és egyéni okairól
 • a résztvevő motiválása olyan tanulásra, alap-, ill. kulcskompetenciái fejlesztésére, melyek növelik a munkahely megszerzés, és megtartás esélyét
 • a munkakompetenciák fejlesztésével a gyártósori foglalkoztatás esélyének növelése

A képzés módszerei:

 • Fogalomtisztázás, magyarázat, szemléltetés, – ismeretek, alapkompetenciák felmérése,- egyéni képességekhez igazodó, differenciált fejlesztés. Együttműködést, közös gondolkodást, problémamegoldást.
 • Esetmegbeszélés, elemzés. Tréning jellegű, interaktív képzés,
 • A témákhoz kapcsolódó, a saját domináns működés megismerését segítő feladatlap használata és tesztek írása

                                                          Tervezett képzési idő

A tananyagegységek megnevezése ÓRASZÁM A tananyagegységek zárásának tevékenysége
elmélet
 gyakorlat  összes  
1.     Képzés hatékonyságának növelése 16 0 16
2.     Gyártósori alapkompetenciák 24 40 64 írásbeli
3.     A mai munkaerőpiaci kereslet – kínálattal adekvát munkakompetenciák fejlesztése 16 24 40 írásbeli
4.     Egészséges és biztonságos munkakörnyezet 8 8 16 írásbeli
5.     Munkavállalás elősegítése (munkajogi ismeret, álláskeresési technikák) 24 0 24
Összes óraszám 88 72 160

 

A képzés befejezésével a képzésben résztvevő

   • javul önértékelése, ezáltal reálisabb célok megfogalmazására, döntések meghozatalára is képessé válik
   • olyan kommunikációs-, feszültség- és szorongásoldó módszereket, konfliktuskezelő technikákat sajátít el, amelyek segítségével energiáit a valós problémák kezelésére fordítja,- énképe pozitívabb lesz,
   • önismeret-, tanulási motiváció-, és munkakompetenciák fejlesztésével, nő a motivációja a munkahely megszerzésére, megtartására, és az ipari munkáltatói elvárásokról
   • ismereteket szerez pályákról, szakmai szerepekről, státuszokról, munkahelyi hierarchiáról, munkáltatói- és munkavállalói  jogokról, kötelességekről,
   • átlátja a mai munkaerő-piaci érdekeket, igényeket, elvárásokat,- célirányos ismereteket szerez a gyártósori-, összeszerelő munkavállalói munkáról, szerepről
   • aktuális ismereteket sajátít el az   munkahely megszerzés, megtartás módszereiről
   • a képzés során megszerezett munkavállalói kulcskompetenciák birtokában, képes alkalmazkodni a gazdasági, ipari szféra folyamatosan változó, digitalizált munkakörülményeihez,
   • nő a motivációja a munkahelyen és azon kívüli környezetben is az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra, a munkabiztonságra.
   1. A tananyagegységek tartalma: –   Képzés hatékonyságának növelése

–   Gyártósori alapkompetenciák

   1. Képzés hatékonyság növelése:Ráhangolódás-motiváció, Önismeret, Tanulás-tanulása

Együttműködés

KÉPZÉSINDÍTÁS

   1. Ráhangolódás-csapatépítés, – szakmai motiváció fejlesztése

Az önismerettel, együttműködéssel, munkahelyi hatékonysággal összefüggő alapfogalmak:

   • önismeret, önfejlesztés, önmenedzselés, – pozitív énkép, – beállítódás, adottságok, képességek, – motiváció, terhelhetőség, stressz-tűrő képesség, – pálya, szakmai tudás, státuszok, szerepek, – egyéni hatékonyság

A csoporttal összefüggő alapfogalmak.

   • csoport: közös cél, közös értékek, érdekek, közös normák és elvárások.
   • csoportviszonyok, csoportnormák, csoportdinamika), segítő kapcsolatok,
   • csoporttal aktív együttműködés,- kommunikáció, kooperáció fogalma, technikái, szociális énkép, társas viszony,
   • kommunikációs nehézségek,- adekvát (a helyzetnek, viszonyoknak megfelelő kommunikáció a munkatársakkal.

A tananyagegység tartalma:

Érdeklődés felkeltése, saját motivációs alap felmérése (belső és külső motivációk, kényszerek, elvárások feltérképezése). Saját életpálya áttekintése, adott élethelyzet tudatosítása, helyzetelemzés. Jövőkép, a célok reális kiválasztása és megfogalmazása, döntéshozatal, felelősségvállalás.

   • Programindítás. Ismerkedés-bemutatkozás. A képzésen való részvétel motivációjának feltárása. A program iránti elkötelezettség és a motívumok erősítése. A programhoz kapcsolódó szabályok, elvárások tisztázása, a foglalkozás céljainak, programjának és módszereinek bemutatása.
   • Érdeklődési kör, meglévő képességek, készségek, feltárása. Szükségletek, státuszok, szerepek, beállítódás, önbizalom és önmenedzselési képesség, saját motiváló tényezők feltárása. Saját életpálya áttekintése.
   • Munkahelyi kontextusban felmerülő kommunikációs és együttműködési problémákra reflektáló módszerek, technikák. Célok meghatározása.

Tréning – szituációs játék, esetmegbeszélés :

Önbizalom erősítése, a várható nehézségek tudatosítása, felkészülés a leküzdésükre (akadályok elhárítására módszerek kialakítása, motivációt erősítő elemek beazonosítása) Cél  és szempont szerint, klikkek,  teamek, kis  és nagycsoport kialakítása, –   “célhoz rendelve” hatékonyság elemzés.

Bemutatkozás, keretek és szabályok, – célok, módszerek tisztázása

Ráhangoló, csoporthangulat oldó gyakorlatok, – Önismereti alapok:

Ki és milyen vagyok én?

   • Önjellemzés: miben vagyok jó? Milyen jó tulajdonságaim, adottságaim vannak? Mihez értek, miben vagyok ügyes? Miben vagyok sikeres?  Miben vagyok tehetséges?  Mi érdekel igazán?
   • Én és a másik”, – hogyan látom önmagamat, és hogyan látnak mások,
   • Miben vagyon más, mint a csoporttársak? Helyem a csoportban.
   • Jellemzőkonfliktusaim. Milyen tulajdonságaim jelentenek előnyt, ill. hátrányt munkavállaláskor. A sikertelen próbálkozásaim oka. Miben kellene változnom.
   • Kik segítettek az eddigi sikereimben. Munkavállaláskor milyen tulajdonságaimra, képességeimre támaszkodhatna a vezetés/ munkatársi team.
   • Mit várok a képzéstől? Milyen munkát szeretnék? Milyen jövőt szeretnék?
   1. Az együttműködés felépítése
    • Csoportműködés, – közös célok, a cél elérése érdekében kommunikáció és kooperáció
    • Együttműködés és hatékonyság a csoportban, saját szerep felismerése a team-munkában, csoporttá alakulás
    • Érdeklődés felkeltése, saját motivációs alap felmérése (belső és külső motivációk, kényszerek, elvárások feltérképezése, távlati célok eléréséhez vezető út)
    • Az együttműködés felépítése (versengés kontra együttműködés, megbízhatóság,)
    • Saját életpálya áttekintése, adott élethelyzet tudatosítása, helyzetelemzés
    • Jövőkép, a célok reális kiválasztása és megfogalmazása, döntéshozatal, felelősségvállalás
    • Önbizalom erősítése, a várható nehézségek tudatosítása, felkészülés a leküzdésükre (akadályok elhárítására módszerek kialakítása, motivációt erősítő elemek beazonosítása)
   • Egyéni hatékonyság – vizsgálat modellje
   • Önvizsgálat, – Szerepértelmezés, Belső motiváció ereje
   • Önmenedzsment, – Saját motiváló tényezők feltárása, –

készségek-lehetőségek–kompetenciák felismerése,elfogadása:

“én és a másik”, – hogyan látom önmagamat, és hogyan látnak mások? (Helyem a munkahelyi csoportban.  Munkahelyi örömeim, kudarcaim. Motivációm. Beállítódásom. Képességeim). Miben vagyon más, mint a munkatársaim? Értékrendi különbségek.

Elvárások, normák és az eltérések felismerése, – cselekvési minták, előfeltevések, motívumok vizsgálata.

Milyen munkát szeretnék? Milyen jövőt szeretnék?

Kik segítettek az eddigi sikereimben?                 Mit várok a képzéstől?

   • Saját élményű csoportmunka (problémák közös feldolgozása)

Kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, – a munkahelyi hatékonyság elősegítését munkatapasztalatok elemzésének lehetséges módszerei:

Témakörök:

   1. Munkahelyi problémahelyzetek felvetése és megbeszélése
   • a munkahely megszerzés-és megtartás módszerei és nehézségei: – motiváció és munkakedv  köré építkezve
   • szakmai krízishelyzetek,
   • a szakmatanulása és a szakmai tudás magas szintű gyakorlati alkalmazás mutatói, – szakmai protokoll ismerete
   • a hierarchia és az adott szakma, szervezet hatása az egyéni munkavégzésre és teljesítményére
   • a munkahelyen belüli kapcsolatok átlátása és a velük való bánni tudás, – a kollegiális kapcsolatok kommunikációs és kooperációs problémái
   • a karrierépítés kérdései, – szerepkompetencia fejlesztés
   1. Az újabb elakadások, problémák önálló kreatív megoldására való felkészítés- felkészülés.

„VÁLTOZTASS, ha nem működik az amit éppen teszel !”

Aktuális munkahelyi problémák, –  mindaz, ami hivatásgyakorlás  közben megnehezíti mindennapokat.

   • Saját időfelhasználás elemzése, szokások azonosítása,
   • Időrablók leleplezése, – a munkavégzéshez szükséges motivációk erősítése.
   • Időgazdálkodás, – hogyan teremthető, hogyan tárolható idő?
   • A rettegett munkahelyi feladatok legyűrése.
   • Prioritások meghatározása.
   1. A munkával járó stressz oldása és a kiégés felismerése, megelőzése. Túlterhelés csökkentése.
   2. A motiváció-, a munkakedv-, és az elkötelezettség megújításának módszerei, technikái. A pihenés, regenerálódás, rekreáció jelentősége és lehetséges módszerei. (a szenvedélyekbe menekülés kivédése)