Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Alapkompetencia | Oktatási és Szakértő Bt.
A képzés célja 

Azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátítása és begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerőpiaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak.

A program során megszerezhető kompetenciák
  •     Fejlődnek a résztvevő társas kapcsolatokra vonatkozó ismeretei és alkalmazott kapcsolatteremtési képessége
  •     Fejlődik a résztvevő olvasás-és íráskészsége, képessé válik nyelvtanilag helyes mondatokat megalkotására
  •     A résztvevő képes lesz a hétköznapi életben felmerülő egyszerű számolási feladatok elvégzésére
  •     Fejlődnek a résztvevő életviteli kompetenciái
  •     A résztvevő megtanulja, hogyan lehet nehéz élethelyzeteket kezelni, és ezáltal hogyan tud segíteni önmagán, családján valamint szűkebb és tágabb környezetén
A továbbképzés célcsoportja

Alacsony képzettségű, munkaerőpiacon keresett kompetenciával, vagy szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalási korú felnőttek, kiemelten a közfoglalkoztatottak.

Olyan személyek, akik egyáltalán nem rendelkeznek vagy csak részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és készségekkel.

Maximális csoportlétszám 30 fő